top of page

Creator Gel - a smart, medium-density building gel for nail styling based on an innovative formula of low-molecular-weight polymers that does not damage the biological structure of the nail.

 

It features:

 

amazing adhesion

self-leveling consistency

cool cure formula

gives a nurtured look to the nails, strengthens the plate, and stimulates its growth.

 

The gel is perfect for:

 

nail extensions on a template (any length)

creating the perfect C curve

modeling and correcting imperfect nails

strengthening the natural plate

as a base for hybrid polish

 

Create the most beautiful nails with Creator Gel:

 

innovative formula based on low-molecular-weight polymers;

cool cure formula - does not burn in the lamp

acid-free

self-leveling consistency

easy application

does not yellow

high product elasticity

resistant to abrasion and mechanical damage

has a dispersion layer

clear

 

How to use:

 

We recommend applying it to a previously prepared and degreased nail plate.

 

Apply acid/non-acid primer to etch the nail plate and increase product adhesion. Necessary condition: for very damaged nails.

For plate building, the first layer of gel should be thinner. Cure under UV/LED 36W-60 seconds; under UV lamp 2 minutes.

After curing, apply the second building layer of gel, which will allow you to build the apex.

Cure under UV/LED 36W-60 seconds; under UV lamp 2 minutes.

Wipe the nails with a CLEANER.

Even out and matte with a polishing block.

If you want to apply hybrid polish, remember to degrease the plate with isopropyl alcohol before applying it; otherwise, the hybrid will come off in chunks.

To remove the gel, file it off with a file/rotary file.

Curing in a UV/LED 48W lamp:

 

skeleton 30-45 s.

building layer 60 s.

 

For professional use. Keep away from children and fire. Avoid contact with eyes. In case of contact, rinse eyes with cold water. Contact a doctor.

CREATOR GEL- Allepaznokcie

£4.90Price
 • Żel do paznokci budujący Allepaznokcie Creator Gel 

  Creator Gel - inteligenty żel budujący o średnio gęstej konsystencji do stylizacji paznokci oparty na innowacyjnej recepturze nisko-cząsteczkowych polimerach, który nie niszczy biologicznej struktury paznokcia.

  Charakteryzuje się:

  • rewelacyjną przyczepnością,
  • samopoziomującą konsystencją
  • formułą cool cure

  Nadaje wypielęgnowany wygląd paznokciom, działa wzmacniająco na płytkę jednocześnie stymulując jej wzrost.

  Żel idealnie sprawdzi się do:

  • przedłużania paznokci na szablonie (dowolna długość)
  • stworzenia idealnej krzywej C
  • wymodelowania i korekty nieidealnych paznokci 
  • wzmocnienia naturalnej płytki
  • jako baza pod lakier hybrydowy

  Wykreuj najpiękniejsze paznokcie z Creator Gel:

  • innowacyjna receptura oparta na nisko cząsteczkowych polimerach;
  • formuła cool cure - nie piecze w lampie
  • bezkwasowy
  • samopoziomująca konsystencja
  • łatwa aplikacja
  • nie żółknie
  • wysoka elastyczność produktu
  • odporny na ścieranie i urazy mechaniczne
  • posiada warstwę dyspersyjną
  • bezbarwny

  Sposób użycia:

  Zalecamy stosować na uprzednio przygotowaną i odtłuszczoną płytkę paznokcia.

  • Nakładamy primer kwasowy/ bezkwasowy w celu wytrawienia płytki paznokcia i zwiększenia przyczepności produktu. Warunek konieczny: przy bardzo zniszczonych paznokciach.
  • W celu nadbudowania płytki pierwsza warstwa żelu powinna być cieńsza. Utwardzamy w lampie UV/LED 36W-60 sekund; w lampie UV 2 min.
  • Po utwardzeniu w lampie, nakładamy drugą budującą warstwę żelu, która pozwoli nadbudować apex.
  • Utwardzamy w lampie UV/LED 36W-60 sekund; w lampie UV 2 min.
  • Paznokcie przetrzyj CLEANEREM.
  • Wyrównaj i zmatuj bloczkiem polerskim.
  • Jeżeli chcesz nałożyć lakier hybrydowy, pamiętaj aby przed nałożeniem odtłuścić płytkę alkoholem izopropylowym, w innym przypadku hybryda zejdzie z masy żelowej płatami.
  • W celu usunięcia żelu należy spiłować pilnikiem/frezem.

  Utwardzanie w lampie UV/LED 48W:

  • szkielet 30-45 s.
  • warstwa budująca 60 s.

  Do użytku profesjonalnego. Trzymać z daleka od dzieci i ognia. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy zimną wodą. Skontaktować się z lekarzem.

   

 • Allepaznokcie Creator Gel - un gel inteligent de construcție cu densitate medie pentru stilizarea unghiilor, bazat pe o formulă inovatoare de polimeri cu greutate moleculară mică, care nu distrug structura biologică a unghiei.

  Acesta prezintă:

  aderență uimitoare

  consistență autonivelantă

  formulă cool cure

  oferă un aspect îngrijit pentru unghii, întărește placa și stimulează creșterea acesteia.

  Gelul este perfect pentru:

  extensii de unghii pe șablon (oricare lungime)

  crearea curbei perfecte C

  modelarea și corectarea unghiilor imperfecte

  întărirea plăcii naturale

  ca bază pentru lacul hibrid

  Creați cele mai frumoase unghii cu Creator Gel:

  formulă inovatoare bazată pe polimeri cu greutate moleculară mică;

  formulă cool cure - nu arde în lampa UV

  fără acid

  consistență autonivelantă

  aplicare ușoară

  nu se îngălbenește

  elasticitate ridicată a produsului

  rezistent la abraziune și la deteriorări mecanice

  are o strat de dispersie

  clar

   

  Cum se utilizează:

  Recomandăm aplicarea pe o placă de unghii pregătită și degresată anterior.

  Aplicați primer acid/non-acid pentru a etanșa placa de unghii și pentru a crește aderența produsului. Condiție necesară: pentru unghii foarte deteriorate.

  Pentru construcția plăcii, prima strat de gel ar trebui să fie mai subțire. Se întărește în lampa UV/LED 36W-60 secunde; sub lampa UV 2 minute.

  După întărire, aplicați al doilea strat de gel, care va permite construirea apexului.

  Se întărește în lampa UV/LED 36W-60 secunde; sub lampa UV 2 minute.

  Ștergeți unghiile cu un CLEANER.

  Egalizați și matifiați cu o bloc de polizare.

  Dacă doriți să aplicați lacul hibrid, amintiți-vă să degresați placa cu alcool izopropilic înainte de aplicare; altfel, hibridul se va desprinde în bucăți.

  Pentru a îndepărta gelul, frecați-l cu o pilă/freză rotativă.

  Întărirea în lampa UV/LED 48W:

  schelet 30-45 s.

  strat de construcție 60 s.

  Pentru uz profesional. Păstrați departe de copii și de foc. Evitați contactul cu ochii. În caz de contact, clătiți ochii cu apă rece. Contactați un medic.

bottom of page