top of page

Izoton by Monika Mielniczuk at Molly Nails is a professional auxiliary liquid for dehydration, adhesion, manicure inhibition, and acrylo-gel application

 

Izoton represents a unique first-of-its-kind product formula created by the distinguished expert Monika Mielniczuk. Perfected with attention to every detail, Izoton will make your work easier and faster! The entire Beauty Industry has been waiting for this product.

 

Izoton is a professional auxiliary liquid that has been safety tested. It does not dry out the nail plate!

 

Izoton provides:

 

- Degreasing: After mechanical preparation of the nail plate, Izoton thoroughly removes external lipid residues from the plate.

- Dehydration: Dehydrates the plate and simultaneously changes the pH.

- Adhesion: Prepares every type of nail plate, especially problematic ones, creating a base for the strongest covalent bonds.

- Oxygen inhibition: Removes the sticky layer after UV product polymerization.

- Acrylo-gel: Facilitates the spread of the product, without disturbing the polymerization process.

- Manicure: Removes moisture from the cuticles for easier processing with a nail drill.

- Drills: Cleans carbide and ceramic drills.

 

MollyNails and Monika Mielniczuk inform that Izoton, as an innovation, is a registered word-graphic trademark within the European Union, ensuring its highest protection and monopoly on its use. The Izoton trademark is protected by law, according to Article 120 of the Industrial Property Law Act of 30 June 2000.

 

The product is available in two sizes: 100ml, 500ml.

 

Warnings:

 

- The product is for professional use only.

- Keep away from children.

- May cause an allergic reaction.

- Please read the instructions carefully.

Izoton by Monika Mielniczuk at Molly Nails

£4.90Price
 • Izoton by Monika Mielniczuk Molly Nails profesjonalny płyn pomocniczy dehydratacja adhezja manicure inhibicja acrylo-gel 

  Izoton to wyjątkowa pierwsza tego typu formuła produktu stworzona przez wybitną ekspertkę Monikę Mielniczuk. Dopracowany z dbałością o każdy detal Izoton ułatwi i przyspieszy Ci pracę! Na ten produkt czekała cała Branża Beauty.

  Izoton to profesjonalny płyn pomocniczy, który jest przebadany pod kątem bezpieczeństwa. Nie przesusza płytki paznokcia!

  Izoton to:

  • odtłuszczenie: po mechanicznym przygotowaniu płytki Izoton dokładnie usunie resztki lipidów zewnętrznych z płytki
  • dehydratacja: odwodni płytkę i jednocześnie zmieni pH
  • adhezja: przygotuje każdy rodzaj płytki, zwłaszcza te problematyczne i stworzy podłoże pod najsilniejsze wiązania kowalencyjne
  • inhibicja tlenowa: usunie lepką warstwę po spolimeryzowaniu produktu UV
  • acrylo-żel: ułatwi rozprowadzenie produktu, nie zaburzy procesu polimeryzacji
  • manicure: usunie wilgoć ze skórek celem ich łatwiejszej obróbki frezarką
  • frezy: doczyści frezy karbidowe i ceramiczne

  Firma MollyNails i Monika Mielniczuk informują, że Izoton jako innowacja jest zastrzeżonym znakiem słowno-graficznym na terenie Unii Europejskiej i stanowi o jego najwyższej ochronie i monopolu na jego używanie. Znak towarowy Izoton zgodnie  z art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej jest chroniony prawem.

  Produkt dostępny w 2 pojemnościach: 100ml, 500ml.

  Ostrzeżenia:

  • Produkt tylko do użytku profesjonalnego.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Może powodować reakcję alergiczną.
  • Proszę uważnie przeczytać sposób użycia.
 • Izoton de Monika Mielniczuk la Molly Nails este un lichid auxiliar profesional pentru deshidratare, aderență, inhibare manicură și aplicare acrylo-gel,

   

  Izoton reprezintă o formulă de produs unică, prima de acest gen, creată de distinsa expertă Monika Mielniczuk. Perfecționat cu atenție la fiecare detaliu, Izoton vă va face munca mai ușoară și mai rapidă! Întreaga Industrie Beauty a așteptat acest produs.

   

  Izoton este un lichid auxiliar profesional care a fost testat pentru siguranță. Nu usucă placa unghiei!

   

  Izoton oferă:

   

  - Degresare: După pregătirea mecanică a plăcii unghiei, Izoton îndepărtează complet reziduurile lipidice externe de pe placă.

  - Deshidratare: Deshidratează placa și în același timp schimbă pH-ul.

  - Aderență: Pregătește fiecare tip de placă a unghiei, în special cele problematice, creând o bază pentru cele mai puternice legături covalente.

  - Inhibiție oxigen: Îndepărtează stratul lipicios după polimerizarea produsului UV.

  - Acrylo-gel: Facilitează răspândirea produsului, fără a perturba procesul de polimerizare.

  - Manichiură: Îndepărtează umezeala de la cuticule pentru o prelucrare mai ușoară cu freza de unghii.

  - Freze: Curăță frezele din carbură și ceramice.

   

  MollyNails și Monika Mielniczuk informează că Izoton, ca inovație, este un mărci înregistrată cuvânt-grafică în Uniunea Europeană, asigurându-i cea mai înaltă protecție și monopolul utilizării sale. Marca Izoton este protejată prin lege, conform Articolului 120 din Actul Legii Proprietății Industriale din 30 iunie 2000.

   

  Produsul este disponibil în două dimensiuni: 100ml, 500ml.

   

  Avertismente:

   

  - Produsul este destinat numai utilizării profesionale.

  - A se păstra departe de copii.

  - Poate provoca o reacție alergică.

  - Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile.

bottom of page