top of page

Medisept Viruton Extra 1l :

Viruton® Extra is an efficient concentrate designed for simultaneous cleaning and disinfection of surgical and rotating instruments. It contains an enzyme - protease, which provides very good cleaning properties. It is intended for manual disinfection of tools and disinfection in ultrasonic washers. The product demonstrates anti-corrosion properties and high material tolerance. It is recommended for instruments made of stainless steel, nickel, copper, aluminum, rubber, porcelain, glass, and plastics. It has received positive reviews from the Chirmed instrument manufacturer and Vimex endoscope manufacturer.

 

Product features:

 

Concentration from 0.5% in 15 minutes

Effective against bacteria, fungi, tuberculosis bacteria, enveloped viruses (including Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2), Adeno, Polio

Enzyme protease ensures very good cleaning properties

High reduction of infection risk

Suitable for tools made of steel, nickel, copper, aluminum

For ultrasonic washers

1 liter of concentrate = 200 liters of working solution

Suitable for use with various sensitive materials

 

Recommended for endoscopes - Vimex's opinion

Demonstrates anti-corrosion properties and high material tolerance - Chirmed's opinion

Guaranteed effectiveness and safe use

Effectively removes dried organic dirt

Economical to use

Quick and convenient preparation of the solution

Usage:

 

Prepare the working solution by diluting the concentrate with water in the appropriate proportion.

The choice of concentration depends on the desired spectrum and exposure time.

To obtain a 0.5% concentration, dissolve 5 ml of concentrate in 995 ml of water.

Immerse the instruments directly after use in the solution.

All parts and openings must be completely filled with the solution.

After disinfection, rinse and dry the instrument.

For hygienic reasons, it is recommended to change the solution daily.

Do not mix with other cleaning or disinfecting agents.

Intended for use by a professional user.

Composition: active substance in 100 g of the product:

11.5 g of N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropano-1,3-diamine (CAS: 2372-82-9), 3.12 g of Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-[2-(didecylmethylamino)

ethyl]-omega-hydroxy-, propanoate (salt) (CAS: 94667-33-1), 1.25 g of Didecyldimethylammonium chloride (CAS: 7173-51-5)

 

Packaging: 1-liter canister

 

MEDISEPT disinfection is EFFECTIVE against CORONAVIRUS.

Medisept Viruton Extra 1l : Viruton® Extra

SKU: 5907626633382
£23.50Price
 • Medisept Viruton Extra 1l

  Viruton® Extra to wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Zawiera enzym – proteazę, dzięki czemu wykazuje bardzo dobre właściwości czyszczące. Przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzyw sztucznych. Posiada pozytywną opinię producenta narzędzi Chirmed oraz producenta endoskopów Vimex.

  Cechy produktu:

  • Stężenie już od 0,5% w 15 min
  • Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, (m.in. Vacinnia, BVDV, SARS-Cov-2), Adeno, Polio
  • Enzym proteaza zapewnia bardzo dobre właściwości czyszczące
  • Wysoka redukcja ryzyka zakażenia
  • Do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium
  • Do myjek ultradźwiękowych
  • 1 l koncentratu = 200 l r. roboczego

  Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów

  • Zalecany do endoskopów – opinia Vimex
  • Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową – opinia producenta narzędzi Chirmed
  • Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania
  • Skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne
  • Ekonomiczny w użyciu
  • Szybkość i wygoda w sporządzaniu roztworu

  Sposób użycia:

  • Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji.
  • Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania.
  • W celu otrzymania stężenia 0,5% należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody.
  • Instrumenty bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze.
  • Wszystkie części i otwory muszą być całkowicie wypełnione roztworem.
  • Po dezynfekcji, instrument wypłukać i wysuszyć.
  • Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę roztworu.
  • Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi.
  • Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

  Skład: substancja czynna w 100 g produktu:
  11,5 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)
  etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1), 1,25 g Chlorek didecylodimetyloamonu (CAS: 7173-51-5)

  Opakowanie: kanister 1l

  Dezynfekcja MEDISEPT jest SKUTECZNA wobec KORONAWIRUSA

 • Medisept Viruton Extra 1l :

  Viruton® Extra este un concentrat eficient conceput pentru curățarea și dezinfectarea simultană a instrumentelor chirurgicale și a celor rotative. Conține o enzimă - protează, ceea ce îi conferă proprietăți foarte bune de curățare. Este destinat pentru dezinfectarea manuală a instrumentelor și dezinfectarea în aparatele cu ultrasunete. Produsul prezintă proprietăți anticorozive și o toleranță ridicată față de materiale. Este recomandat pentru instrumente din oțel inoxidabil, nichel, cupru, aluminiu, cauciuc, porțelan, sticlă și materiale plastice. A primit recenzii pozitive din partea producătorului de instrumente Chirmed și a producătorului de endoscoape Vimex.

   

  Caracteristici ale produsului:

   

  Concentrație începând de la 0,5% în 15 minute

  Eficient împotriva bacteriilor, fungilor, bacteriilor de tuberculoză, virusurilor învelite (inclusiv Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2), Adeno, Polio

  Enzima protează asigură proprietăți foarte bune de curățare

  Reducerea ridicată a riscului de infecție

  Potrivit pentru instrumente din oțel, nichel, cupru, aluminiu

  Pentru aparate cu ultrasunete

  1 litru de concentrat = 200 litri de soluție de lucru

  Potrivit pentru utilizarea cu diferite materiale sensibile

   

  Recomandat pentru endoscoape - opinia Vimex

  Demonstrează proprietăți anticorozive și toleranță ridicată față de materiale - opinia producătorului de instrumente Chirmed

  Eficiență garantată și siguranță în utilizare

  Înlătură eficient murdăria organică uscată

  Economic în utilizare

  Prepararea rapidă și convenabilă a soluției

  Mod de utilizare:

   

  Pregătiți soluția de lucru prin diluarea concentratului cu apă în proporția potrivită.

  Alegerea concentrației depinde de spectrul și timpul de acțiune dorit.

  Pentru a obține o concentrație de 0,5%, dizolvați 5 ml de concentrat în 995 ml de apă.

  Imersați instrumentele imediat după utilizare în soluție.

  Toate piesele și orificiile trebuie să fie complet umplute cu soluție.

  După dezinfectare, clătiți și uscați instrumentul.

  În scopuri igienice, se recomandă schimbarea soluției zilnic.

  Nu se amestecă cu alte agenți de curățare sau dezinfectare.

  Destinat utilizării de către un utilizator profesionist.

  Compoziție: substanța activă în 100 g de produs:

  11,5 g de N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamină (CAS: 2372-82-9), 3,12 g de Poli(oxi-1,2-etanodil), alfa-[2-(didecilmethylamino)

  etil]-omega-hidroxi-, propanoat (sare) (CAS: 94667-33-1), 1,25 g de Clorură de didecildimetilamoniu (CAS: 7173-51-5)

   

  Ambalaj: recipient de 1 litru

   

  Dezinfectarea MEDISEPT este EFICIENTĂ împotriva CORONAVIRUSULUI.

bottom of page