top of page

Professional scissors for shaping Bionessa Nail Forms Fitter B.42.CVD

 

Bionessa Nail Forms Fitter scissors, also known as B.42.CVD, are a product that will help you perfectly trim and fit the template to the nail plate. Properly cut templates are key to achieving the perfect effect of extended nails. Thanks to the hand-sharpened edges, the scissors are exceptionally sharp from the first use and will work with any type of template, even plastic ones. The extended tweezer-shaped handle provides full control during cutting. Non-slip handles ensure a secure grip and perfect fit in the hand.

Nail Forms Fitter is a versatile product! In addition to being the best product for preparing templates, it is also perfect for styling eyelashes and eyebrows. The tweezer-shaped handle provides full comfort and a quick grip of the scissors during styling and shaping eyebrows. It will work perfectly for trimming unruly and too long hairs, giving the desired effect of perfectly shaped eyebrows.

The highest quality materials used in the manufacturing process guarantee above-average durability and resistance to oxidation processes. The polished finish gives the scissors a professional and elegant look.

Professional cosmetic scissors:

cutting edge length of 21 mm (+/- 0.5 mm) scissors length of 120 mm (+/- 1 mm) versatile product angled blades hand-sharpened edges tweezer-shaped handle non-slip grooves on the handles polished finish made of surgical steel product designed for sterilization and disinfection in an autoclave.

Proper use and storage of Bionessa tools:

use tools only for the purposes for which they are intended always store tools with the blades facing up avoid dropping or hitting tools to prevent damage to the cutting edges store tools in a dry place and in the packaging intended for this purpose. The air in the room should be dry, and the tools should not be stored in plastic packaging. This limits air access and may cause condensation, which is harmful to steel. handle tools very delicately. Some mechanical damage is invisible to the naked eye. Blades, tips, and mechanisms require particular care.

Proper maintenance of Bionessa tools:

Remember that the proper cleaning, disinfection, and sterilization process should be performed after each use of the tools.

Cleaning: Thoroughly clean the tools of any residual dust, tissues, nails, or hair with a brush. Then rinse the tools with distilled water*.

 • Use distilled water for cleaning to avoid discoloration and rusting of the tools. Tap water contains minerals that can deposit on the tools and have a negative impact on sterilization.

Disinfection: The disinfection process can be carried out in a vessel filled with disinfectant or disinfecting solution or in an ultrasonic cleaner using preparations intended for this purpose. Remember to completely immerse the tools in the solution. After disinfection, remove the tools and let them dry completely*.

 • Cleaning/disinfecting solutions should be prepared according to the instructions on the product leaflet. We particularly recommend adhering to the concentration of the solution, which has both hygiene and economic consequences. Too high a concentration can damage the tools, while too low a concentration will not disinfect selected microorganisms.

Sterilization: The tool sterilization process is carried out in an autoclave. The recommended method of sterilization is steam sterilization under pressure at a temperature of 134 degrees Celsius (do not exceed 200 degrees). The sterilization process should be carried out in accordance with the recommendations indicated on the sterilization device. Remember to open all tools so that sterilization covers every element of the tool. Before sterilization, lubricate the moving mechanisms of the tools with a special preparation.

In the case of steam sterilization, we recommend using water-soluble lubricant.

Professional scissors for shaping Bionessa Nail Forms Fitter B.42.CVD

SKU: 5903814778712
£7.50Price
 • Profesjonalne nożyczki do form Bionessa Nail Forms Fitter B.42.CVD

  Nożyczki do form B.42.CVD Bionessa zwane inaczej Nail Forms Fitter to produkt dzięki któremu idealnie podetniesz i dopasujesz szablon do płytki paznokcia. Prawidłowo docięty szablon jest kluczem aby uzyskać idealny efekt przedłużonych paznokci. Dzięki ręcznie ostrzonym krawędziom nożyczki są wyjątkowo ostre już od pierwszego użycia i poradzą sobie z każdym rodzajem szablonu nawet tym plastikowym. Wydłużony uchwyt w formie pęsety zapewni pełną kontrolę podczas cięcia. Antypoślizgowe uchwyty gwarantują pewny chwyt i idealne przyleganie do dłoni.

  Nail Forms Fitter to produkt wielozadaniowy! Oprócz tego że jest najlepszym produktem do przygotowania szablonów to idealnie sprawdzi się też w stylizacji rzęs i brwi. Uchwyt w formie pęsety zapewnia pełen komfort i szybki chwyt nożyczek podczas stylizacji i nadawania kształtu brwiom. Perfekcyjnie sprawdzi się do podcinania niesfornych i zbyt długich włosków nadając pożądany efekt idealnie wyregulowanych brwi.

  Użyte w procesie tworzenia najwyższej jakości materiały gwarantują ponadprzeciętną wytrzymałość oraz odporność na procesy utleniania. Polerowane wykończenie nadaje nożyczkom profesjonalny i elegancki wygląd

  Profesjonalne nożyczki kosmetyczne:

  • długość krawędzi tnącej 21 mm (+/- 0,5 mm),
  • długość nożyczek 120 mm (+/- 1 mm),
  • produkt wielozadaniowy, 
  • skośne ostrza,
  • ręcznie ostrzone krawędzie,
  • uchwyt w formie pęsety, 
  • antypoślizgowe wyżłobienia na rączkach, 
  • wykończenie polerowane,
  • wykonane ze stali chirurgicznej,
  • produkt przeznaczony do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie.

  Prawidłowe użytkowanie i przechowywanie narzędzi Bionessa:

  • narzędzia używaj wyłącznie do takich celów do jakich są przeznaczone
  • narzędzia przechowuj zawsze ostrzami skierowanymi ku górze
  • unikaj upuszczania, uderzania narzędzi aby zapobiec uszkodzeniu krawędzi tnących
  • przechowuj narzędzia w suchym miejscu oraz w przeznaczonym do tego opakowaniu. Powietrze w pomieszczeniu powinno być suche, a narzędzia nie powinny być przechowywane w foliowych opakowaniach. Ogranicza to dostęp powietrza i może powodować wytwarzanie kondensatu pary wodnej, co jest mocno szkodliwe dla stali.
  • z narzędziami powinno się obchodzić bardzo delikatnie. Niektóre uszkodzenia mechaniczne są niewidoczne gołym okiem. Szczególnej troski wymagają ostrza, końcówki oraz mechanizmy.

  Prawidłowa konserwacja narzędzi Bionessa:

  Pamiętaj że prawidłowy proces czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji powinien być przeprowadzony po każdorazowym użyciu narzędzi.  

  Czyszczenie: Oczyść dokładnie narzędzia z wszelkich pozostałości pyłu, tkanek, paznokci czy włosów za pomocą szczoteczki. Następnie opłucz narzędzia wodą destylowaną*.

  * Do czyszczenia stosuj wodę destylowaną aby uniknąć odbarwienia i rdzewienia narzędzi. Woda z kranu zawiera minerały które mogą osadzać się na narzędziach i wpływać niekorzystnie na efekt sterylizacji.

  Dezynfekcja: Proces dezynfekcji możesz przeprowadzić w naczyniu wypełnionym preparatem lub roztworem  dezynfekującym bądź w myjce ultradźwiękowej z użyciem preparatów do tego przeznaczonych. Pamiętaj aby narzędzia były całkowici zanurzone w roztworze. Po skończonej dezynfekcji wyjmij narzędzia i pozostaw je do całkowitego wyschnięcia*.

  * Roztwory myjące/dezynfekujące powinny być przygotowane zgodnie z instrukcjami na ulotce preparatu. Szczególnie zalecamy przestrzegania stężenia roztworu – niesie to z sobą zarówno konsekwencje higieniczne, jak i ekonomiczne. Zbyt duże stężenie może uszkodzić narzędzia, z kolei zbyt niskie nie zdezynfekuje wybranych mikroorganizmów.

  Sterylizacja: Proces sterylizacji narzędzi odbywa się w autoklawie. Zalecana metoda sterylizacji to sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu w temperaturze 134° Celsjusza (nie należy przekraczać 200°). Proces sterylizacji należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami wskazanymi na urządzeniu przeznaczonym do sterylizacji. Pamiętaj aby  otworzyć wszystkie narzędzia, tak, aby sterylizacja objęła każdy element narzędzia. Przed sterylizacją należy nasmarować mechanizmy ruchome narzędzi specjalnym preparatem. W przypadku sterylizacji parą, zalecamy zastosowanie smaru rozpuszczalnego w wodzie.

 • Foarfeca profesională pentru forme Bionessa Nail Forms Fitter B.42.CVD

  Foarfeca pentru forme de unghii B.42.CVD Bionessa, numită și Nail Forms Fitter, este un produs cu ajutorul căruia puteți tăia și ajusta perfect șablonul la forma unghiei. Un șablon bine tăiat este cheia pentru a obține un efect perfect de unghii false. Datorită marginilor ascuțite manual, foarfeca este extrem de ascuțită încă de la prima utilizare și se va descurca cu orice tip de șablon, chiar și cu cele din plastic. Mânerul prelungit în formă de pensetă vă va oferi control total în timpul tăierii. Mânerul antiderapant asigură o prindere sigură și se potrivește perfect mâinii.

  Nail Forms Fitter este un produs versatil! Pe lângă faptul că este cel mai bun produs pentru pregătirea șabloanelor, se va potrivi perfect și la stilizarea genelor și a sprâncenelor. Mânerul în formă de pensetă oferă confort și o prindere rapidă a foarfecelor în timpul stilizării și dându-le sprâncenelor forma dorită. Se va descurca perfect pentru tăierea firelor de păr nesupuse și prea lungi, dând efectul dorit al sprâncenelor bine reglate.

  Materialele de cea mai înaltă calitate folosite în procesul de fabricare garantează o durabilitate și o rezistență peste medie la procesele de oxidare. Finisajul lucios oferă foarfecelor un aspect profesional și elegant.

  Foarfece cosmetice profesionale:

  • lungimea marginii de tăiere de 21 mm (+/- 0,5 mm)
  • lungimea foarfecelor de 120 mm (+/- 1 mm)
  • produs versatil
  • lame înclinate
  • margini ascuțite manual
  • mâner în formă de pensetă
  • șanțuri antiderapante pe mâner
  • finisaj lucios
  • fabricate din oțel chirurgical
  • produs destinat dezinfectării și sterilizării în autoclav

  Utilizarea și depozitarea corectă a instrumentelor Bionessa:

  instrumentele trebuie folosite doar în scopurile pentru care sunt destinate instrumentele trebuie depozitate întotdeauna cu tăișul orientat în sus evitați căderea sau lovitura instrumentelor pentru a preveni deteriorarea muchiilor tăietoare instrumentele trebuie depozitate într-un loc uscat și în ambalajul dedicat. Aerul din cameră trebuie să fie uscat, iar instrumentele nu trebuie depozitate în ambalajele de plastic. Aceasta restricționează accesul la aer și poate provoca formarea de condens de abur, ceea ce este foarte dăunător pentru oțel. instrumentele trebuie tratate cu mare grijă. Unele deteriorări mecanice nu sunt vizibile cu ochiul liber. Muchiile tăioase, vârfurile și mecanismele necesită o atenție deosebită. Îngrijirea corespunzătoare a instrumentelor Bionessa:

  Rețineți că procesul corect de curățare, dezinfectare și sterilizare trebuie efectuat după fiecare utilizare a instrumentelor.

  Curățarea: Curățați instrumentele în mod corespunzător de orice urme de praf, țesuturi, unghii sau păr cu o periuță. Apoi clătiți instrumentele cu apă distilată*.

  • Pentru curățare, utilizați apă distilată pentru a evita decolorarea și rugina instrumentelor. Apa din robinet conține minerale care se pot depune pe instrumente și pot afecta negativ efectul de sterilizare.

  Dezinfectarea: Procesul de dezinfectare poate fi efectuat într-un vas umplut cu soluție sau soluție dezinfectantă sau într-un dispozitiv cu ultrasunete utilizând preparate special destinate acestui scop. Asigurați-vă că instrumentele sunt complet acoperite cu soluție. După terminarea procesului dezinfectării, scoateți instrumentele și lăsați-le să se usuce complet*.

  • Soluțiile de curățare / dezinfectare trebuie preparate în conformitate cu instrucțiunile din prospectul produsului. În special, vă recomandăm să respectați concentrația soluției - acest lucru are atât consecințe igienice, cât și economice. O concentrație prea mare poate deteriora instrumentele, în timp ce una prea mică nu va dezinfesta microorganismele selectate.

  Sterilizarea: Procesul de sterilizare a instrumentelor are loc în autoclav. Metoda recomandată de sterilizare este sterilizarea cu abur la supra-presiune la o temperatură de 134° Celsius (nu trebuie depășită 200°). Procesul de sterilizare trebuie efectuat în conformitate cu recomandările indicate pe dispozitivul dedicat sterilizării. Asigurați-vă că deschideți toate instrumentele, astfel încât sterilizarea să acopere fiecare element al instrumentului. Înainte de sterilizare, trebuie să lubrifiați mecanismele

bottom of page